درباره گلدن لوکس


صنایع شوینده،آرایشی‌وبهداشتی شینا‌بهتاش‌آریافر درسال‌1397 فعالیت خود‌ را تحت عنوان برند GOLDEN LUXE آغازنموده.

باتوجه‌ به پیشرفت روزافزون علم‌وفناوری درتمامی عرصه‌ها به ویژه در حوزه تولید‌وصنعت،ازهمان ابتدا مدیران این مجموعه‌ صنعتی برایجاد یک تیم تحقیق‌وتوسعه پویا متشکل از متخصصان داخلی‌وخارجی بوده؛به‌طوری که دروهله اول نیازمصرف کنندگان رابه درستی شناسایی نموده‌ودرراستای تأمین موادمصرفی درحوزه محصولات شوینده‌وبهداشتی مراقبت ازبدن‌ومحیط زندگی درمسیرصحیح گام بردارد ودرعین حال نگاهی ژرف به صنایع مرتبط درخارج ازکشور داشته باشند.

به همین دلیل،امروزه محصولات شرکت شینابهتاش‌آریافر به برندی شناخته شده باقابلیت رقابت دربازارهای داخلی‌وخارجی درتمامی رده‌های رقابتی اعم‌از شاخص‌های کیفی،تنوع‌وکمیت تبدیل شده است. مأموریت مستمرمجموعه این است که شاخص کیفیت این محصولات نشان‌دهنده هویت‌ونام این برند باشد.

باتوجه به تداوم توسعه سبدمحصولات این شرکت،درآینده ‌نزدیک،گلدن لوکس درنظردارد درحوزه آرایشی‌وهمچنین اقلام تندگردش درسبدمصرفی خانوار جایگاه ویژه‌ای کسب کند؛که هم‌اکنون باتلاش‌وهمت تیم تحقیق‌وتوسعه شرکت درحال پیشرفت‌وطی کردن مراحل تحقیقاتی خود می‌باشد.

با توجه به توسعه روز افزون سبد کالایی محصولات شرکت، این مجموعه در آینده نزدیک قصد حضور پررنگ در حوزه آرایشی و همچنین اقلام تند گردش در سبد مصرفی خانوار را خواهد داشت که هم اکنون با تلاش و همت تیم تحقیق و توسعه شرکت در حال پیشرفت و طی کردن مراحل تحقیقاتی خود است .

مشاهده ی چارت سازمانی

در حال حاضر برند GOLDEN LUXE  شامل مجموعه ای از محصولات پاکیزگی و مراقبت به شرح زیر است :