شرایط اخذ نمایندگی


  1. پوشش کامل فروش، توزیع و پخش در محدوده مورد تقاضای نمایندگی
  2. وجود تیم فروش قابل قبول، بسته به وسعت و گستردگی حوزه تقاضای نمایندگی
  3. دارا بودن انبار با متراژ و شرایط مناسب پخش و ناوگان توزیع مناسب بنا به تایید کارشناسان شرکت
  4. توانایی اجرایی و مدیریتی فروش مویرگی در حوزه مورد نظر
  5. پایبندی متقاضی به تعهدات در قبال فروش محصولات و تضامین ارائه شده
  6. ارائه پیشنهادات و انتقال انتقادات در قبال ارائه بازخورد و همراهی با فرایندهای اجرایی شرکت